Ступио на снагу нови Правилник о о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 96 од 2. новембра 2023.)

Аутор: МГСИ,
Датум објаве: 06.11.2023

Поштоване колеге инжењери,

 

Обавештавамо вас да је донет нови Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката. Објављен у Службеном гласнику РС бр. 96 од 2. новембра 2023. године.

 

Оно што се посебно односи на област унапређења енергетске ефикасности у зградарству су обавезе израде Елабората енергетске ефикасности (за стање пре извођења радова и новопројектовано стање) као и обавеза израде Енергетског сертификата (за стање пре извођења радова и новопројектовано стање) код грађења објеката и извођења радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи за које се издаје Решење о одобрењу извођења радова, а које се односе на реконструкцију, адаптацију, санацију (уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система) и извођење радова на постојећем објекту, као и поправку или замену уређаја, постројења, опреме и инсталација истог или мањег капацитета, односно смањења потрошње свих врста енергије применом техничких мера и стандарда на постојећим елементима зграде, уређајима, постројењима и опреми, а којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, не утиче на заштиту од пожара и заштиту животне средине, али којима може да се мења спољни изглед уз потребне сагласности, у циљу повећања енергетске ефикасности односно унапређења енергетских својстава (енергетске санације) зграде.

 

Наведене одредбе се налазе у Прилогу 13. Правилника.

 

 

Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката:

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2023/96/5/reg

 

Прилог 13:

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/13.html&doctype=reg&abc=cba&eli=true&eliActId=436387&regactid=436387